De adelskwestie Changuion

Afb. Het familiewapen Changuion.

Het laatste nummer van ‘De Nederlandsche Leeuw’ van juni 2019 bevat een belangrijk artikel van de hand van mr. C.P. Briët over de uit Frankrijk afkomstige familie Changuion.

François Daniël Changuion (1766-1850) was onder meer secretaris van het provisioneel bewind (het driemanschap onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp) in 1813, en later gezant naar de V.S. Hij werd in 1815 wegens zijn verdiensten bij de totstandkoming van het Koninkrijk verheven in de Nederlandse adel. Maar in 1823 werd hij bij verstek veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, waarna hij niet meer tot de Nederlandse adel werd gerekend. Een officieel besluit tot verval van adeldom is er nooit geweest, maar hij werd niet meer vermeld op de eerste adelslijst van 1825. Zijn kinderen, voor zover geboren voor het vonnis van 1823, stonden wel op die lijst en behielden hun adeldom.

Ten gevolge van een misverstand is vanaf 1912 in de literatuur aangenomen dat zijn kleinkinderen ook niet tot de Nederlandse adel behoorden, omdat deze geboren waren na 1823. Briët toont evenwel aan de hand van documenten haarfijn aan, dat deze kleinkinderen en verdere nakomelingen nog wel degelijk tot de Nederlandse adel behoren. Een kleinzoon, jhr. Louis Anne Changuion (1840-1910) is de stamvader van een talrijk nageslacht in Zuid-Afrika, dat tot de Nederlandse adel behoort.

Meer weten over de Nederlandsche Leeuw? Kijk dan op https://www.knggw.nl/