Geboren: Wiertsema

Afb. Het familiewapen Wichers.

Sofie Margo Caroline Wiertsema, geboren Laren 29 maart 2020, dochter van Pauwel Wiertsema en jonkvrouwe Elisabeth Annemarie Wichers.