Getrouwd: Backer & Janssen

Afb. Het familiewapen Backer

Jonkheer Willem Backer en Kiki Janssen, getrouwd Haamstede 21 september 2019.