Getrouwd: Cammelbeeck & Bowier

Afb. Het familiewapen Bowier.

Boris Nicolaas Cammelbeeck en jonkvrouwe Ghislaine Anne Rosalie Bowier, Leersum 10 juli 2021.