Getrouwd: Sweerts de Landas Wyborgh & Jack

Afb. Het familiewapen Sweerts de Landas Wyborgh.
Afb. Het familiewapen Sweerts de Landas Wyborgh.

Arthur André Adolphe baron Sweerts de Landas Wyborgh en Emily Ann Jack, Moffat (Schotland) 30 september 2017.