Overleden: H.M. barones van Rijckevorsel van Kessel née Koster

Rijckevorsel, wapen
Afb. 1. Het familiewapen Van Rijckevorsel van Kessel

Huberta Maria barones van Rijckevorsel van Kessel née Koster, geboren Deventer 21 september 1919, overleden Wassenaar 9 februari 2016, douairière Eugène Marie baron van Rijckevorsel van Kessel.

In Memoriam
Huberta Maria (‘Betty’) Koster werd geboren op 21 september 1919 te Deventer als eerste kind van Nicolaas Johannes Koster en Sophia Hubertina Vandalon. Na haar werd er nog een broertje geboren en zij groeide op in Deventer, waar het gezin vlakbij de IJssel woonde aan de Worp nr. 22, terwijl haar vader als directeur van de vleeswarenfabriek N.V. G. IJsseldijk werkzaam was in het nabijgelegen Twello. In 1944, zij was toen vierentwintig jaar oud, kwam haar moeder onverwachts na een kort ziekbed te overlijden. Nadat haar broer in Utrecht ging studeren, bleef zij met haar vader alleen achter in het ouderlijk huis, maar toen zij negenentwintig jaar was, kwam ook haar vader plotseling te overlijden.

Later dat jaar huwde zij op 28 oktober in Nijmegen jonkheer Eugène Marie van Rijckevorsel van Kessel. Hij stamde uit een geslacht waarvan de stamreeks teruggaat tot in 1523 in Breda. Zijn familie bracht eeuwenlang ondernemers voort, eerst in Breda en later in ’s-Hertogenbosch, en werd uiteindelijk ook actief in het bestuur. Een voorvader werd in 1829 in de Nederlandse adel verheven en kreeg in 1841 de titel van baron bij eerstgeboorte en de overige nakomelingen kregen het predicaat jonkheer/jonkvrouwe (een tweede, jongere tak van de familie kreeg in  1842 ook de titel van baron bij eerstgeboorte). In 1840 kwam de familie in het bezit van de heerlijkheid Kessel en sindsdien maakt deze naam deel uit van de familienaam. Haar echtgenoot kende zij uit haar nabije familieomgeving, want zijn vader was als weduwnaar hertrouwd met een zuster van haar moeder.

Slotje, Huis het
Afb. 2. Huis ’t Slotje in Neerbosch bij Nijmegen van 1906-1973 in het bezit van de familie Van Rijckevorsel van Kessel, foto door Hoogerhuyze op www.rijksmonumenten.nl

Na hun huwelijk gingen zij op huis ’t Slotje in Neerbosch wonen, dat in Nijmegen ‘Het slotje van de baron’ werd genoemd. Dit was de ouderlijke woning van haar echtgenoot. De kasteelachtige villa was in de jaren 1907-1908 gebouwd als buitenverblijf voor de grootvader van haar echtgenoot en bezat historiserende kenmerken als steunberen, kantelen en hoektorentjes met waterspuwers. Boven de entree was het alliantiewapen van de grootouders Van Rijckevorsel van Kessel-Van Nispen tot Pannerden aangebracht. Gezamenlijk met haar schoonouders, schoonzusje en zwager bewoonden zij en haar echtgenoot dit huis. Haar echtgenoot was in deze jaren werkzaam als employé op het kantoor Nijmegen van de Twentsche Bank N.V. Samen kregen zij een dochter en een zoon.

Nadat haar echtgenoot directeur van de Twentsche Bank N.V. in ’s-Gravenhage was geworden, verhuisde het gezin eerst hierheen en later naar Wassenaar. In de jaren die volgden, werd hij directeur van de Algemene Bank Nederland N.V. in het district ’s-Gravenhage, secretaris voor de Geld- en Effectenhandel in ’s-Gravenhage en omgeving en bestuurslid van de Stichting Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee in Buren. In 1973 kwam haar schoonvader te overlijden en haar echtgenoot werd vervolgens de nieuwe ‘chef de famille’ van de Van Rijckevorsels en volgde zijn vader op als 7e baron. Vanwege zijn vele verdiensten behaagde het H.M. de Koningin om hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 8 oktober 2011 kwam haar echtgenoot in ’s-Gravenhage te overlijden en hij werd bijgezet in het familiegraf in Neerbosch. Hun enige zoon volgde zijn vader op als familiehoofd en werd de 8e baron.

Na het overlijden van haar echtgenoot bleef zij in Wassenaar wonen, waarbij velen haar de laatste jaren hulpvaardig tot steun waren. Nadat intensieve zorg noodzakelijk werd, vond zij deze in de laatste weken in het Hospice Wassenaar. Op 9 februari 2016 kwam zij te overlijden: “Altijd belangstellend. Bedroefd maar dankbaar voor haar lange leven geven wij kennis van het overlijden van onze dierbare moeder, schoonmoeder, grootmama en overgrootmoeder Huberta Maria Koster – Betty – echtgenote van E.M. Baron van Rijckevorsel van Kessel † 2011”. Huberta Maria barones van Rijckevorsel van Kessel née Koster werd zesennegentig jaar en wordt diep betreurd door haar dochter, zoon, schoonzoon, twee kleinkinderen, vier achterkleinkinderen en verdere familieleden. De uitvaartplechtigheid vond in besloten kring plaats en de bijzetting volgde in het familiegraf in Neerbosch, waar zij herenigd werd met haar echtgenoot.

Link naar meer informatie over huis ’t Slotje in Neerbosch: http://rijksmonumenten.nl/monument/523037/het-slotje/nijmegen/