Overleden: M. Philipse

Philipse, wapen klein formaat
Afb. 1. Familiewapen Philipse, bron: Heraldische Databank Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl

Michael Philipse, geboren ’s-Gravenhage 12 oktober 1939, overleden ’s-Gravenhage 15 maart 2016, echtgenoot van Béatrice Agnès Philipse née van Panthaleon barones van Eck.

Michael Philipse werd geboren op 12 oktober 1939 te ’s-Gravenhage. Zijn vader, dr. Hendrik Adriaan Philipse, was een telg uit een patriciaatsfamilie in het blauwe boekje, waarvan de stamvader begin 17e eeuw als gegoed onder Domburg-Buiten genoemd werd. Sinds de 19e eeuw kenmerkte de familie zich door vele vooraanstaande juristen met enkele hoge functies binnen het Hooggerechtshof in ’s-Gravenhage. De familie raakte door vele huwelijken nauw verwant aan de Nederlandse adel. Zijn moeder, jonkvrouwe Willemine Phoenicia Smissaert, stamde uit een geslacht waarvan de stamvader bij de ‘Spaanse furie’ in 1567 in Antwerpen vermoord werd en diens zoon vestigde zich in Nederland, waar zijn nakomelingen tot de kleine groep van regentenfamilies ging behoren. In 1886 werd de grootvader van jonkvrouwe Willemine Phoenicia Smissaert in de Nederlandse adel verheven met het predicaat van jonkheer.

Philipse, dr. A.H., 1938
Afb. 2. Dr. A.H. Philipse, vader van Michael Philipse, als referendaris van Economische Zaken op ‘De bijeenkomst van deskundigen van de landen, die partij zijn bij de overeenkomst van Oslo van 22 december 1930’ op 17 januari 1938 in Kopenhagen, bron Algemeen Handelsblad 18 januari 1938

Hij groeide de eerste jaren in ’s-Gravenhage op als jongste in het gezin met drie oudere broers en een ouder zusje. Hier was het gezin aan de Wassenaarscheweg nr. 12 komen wonen, nadat het in 1931 uit Kopenhagen was teruggekeerd, waar zijn vader als gezantschaps attaché aan de Nederlandse ambassade verbonden was geweest. Helaas zou zijn zusje ‘Annemietje’ in 1943 na een kortstondige ziekte komen te overlijden, nog maar zes jaar oud. Na de oorlog werd zijn vader handelsraad op de Nederlandese ambassade in Washington en woonde het gezin in Arlington. In de jaren die volgden, werd zijn vader hier hoofd van de economische afdeling en gevolmachtigd minister, tot hij in 1952 chef directie buitenlandse dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd en uiteindelijk achtereenvolgens ambassadeur in Luxemburg, Beiroet en Caïro.

Inmiddels was hij, nadat hij zijn studie voltooid had, werkzaam geworden bij de Algemene Bank Nederland N.V. in Amsterdam en in 1964 trad hij in het huwelijk met Pauline Louise barones van Till. Ook zijn broers huwden met telgen uit adellijke geslachten: Van Wassenaer, Rutgers van Rozenburg en Bentinck. Uit hun huwelijk werden twee zoons en een dochter geboren. Nadien werd hij werkzaam bij Bank Mees & Hope N.V. te Amsterdam en werd vervolgens directeur van het kantoor Amsterdam van Baclays Bank International Ltd en daarna algemeen directeur voor Nederland van Barclays Bank PLC.

Eck, wapen
Afb. 3. Het familiewapen Van Panthaleon van Eck

Nadat hij en zijn echtgenote uiteen waren gegaan, hertrouwde hij in 1991 Béatrice Agnès van Panthaleon barones van Eck, telg uit een oud-adellijk geslacht, waarvan de stamvader voor het eerst in 1386 vermeld werd. Een voorvader van haar werd in 1822 erkend in de Nederlandse adel met de titel van baron en in 1873 werd de naam Van Panthaleon toegevoegd op basis van een vermeende afstamming uit dit middeleeuwse geslacht.

Inmiddels had hij in 1987 Philipse & Co opgericht, één van de eerste onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland, waarvan het kantoor vanaf het begin aan het Concertgebouwplein in Amsterdam gevestigd was. Philipse & Co was daarnaast gespecialiseerd in de vorming van pensioenvermogens en gaf financiële bedrijfsadviezen. Als bedrijfslogo koos hij een roos uit het familiewapen Philipse. Hij bleef directeur tot eind 2006, toen hij zijn onderneming aan de huidige partners overdroeg. Deze spraken later veel waardering uit voor zijn werkzaamheden voor Philipse & Co, dat zich hierdoor heeft kunnen ontwikkelen tot één van de grotere vermogensbeheerders voor particulieren, families en stichtingen in Nederland.

Ondanks zijn werk in Amsterdam woonden hij en zijn echtgenote in ’s-Gravenhage en hier kwam hij op 15 maart 2016 te overlijden: “Zeer bedroefd geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader, opa, broer en zwager.” Michael Philipse werd zesenzeventig jaar en wordt diep betreurd door zijn echtgenote, zoons, dochter, schoondochters, schoonzoon, negen kleinkinderen, broer, schoonzusjes en verdere familieleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op maandag 21 maart in de Kloosterkerk in ’s-Gravenhage, waarna er gelegenheid was tot condoleren in de Groote Sociëteit Haagsche Club-Plaats Royaal op het Lange Voorhout. De begrafenis vond plaats in familiekring.