Jaarverslag 2015 Hoge Raad van Adel

Afb. Voorkant van het jaarverslag 2015 van de Hoge Raad van Adel.
Afb. 1. Voorkant van het jaarverslag 2015 van de Hoge Raad van Adel.

Deze week werd het jaarverslag op de website van de Hoge Raad van Adel gepubliceerd. In het afgelopen jaar is de Raad van samenstelling veranderd door de komst van de nieuwe voorzitter jonkheer mr. J.P. de Savornin Lohman en de nieuwe secretaris mr. M.R.M.M. Scheidius. Beiden participeren dit jaar in een werkgroep die de voortzetting van het Nederland’s Adelsboek in een état-présentreeks zal gaan bekijken.

Naast adviezen voor wapens voor gemeenten, emblemen voor de Krijgsmacht en gemeentevlaggen heeft de Raad zes keer advies uitgebracht op het gebied van adelszaken. De meest opvallende hierbij is ‘de zoon van een edelman die tot dat moment de achternaam van zijn moeder voerde’ en ‘die kort nadat hij de leeftijd van 18 jaar had bereikt een verzoek tot geslachtsnaamswijziging (heeft) ingediend’. Zijn verzoek was om zijn achternaam te wijzigen ‘voorafgegaan door de adellijke titel en predikaat’ van zijn vader. De formulering van titel samen met predikaat maakt het duidelijk dat het hier om een prins De Bourbon de Parme gaat met het predikaat van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Afb. 2. Het familiewapen Van Beijma thoe Kingma, foto met dank aan het Centraal Bureau voor Genealogie.
Afb. 2. Het familiewapen Van Beijma thoe Kingma, foto met dank aan het Centraal Bureau voor Genealogie.

De Raad gaf in 2015 een positief advies voor de benoeming van jonkheer C.L. van Beijma thoe Kingma tot ridder van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht.

Er waren in het afgelopen jaar verschillende schenkingen, waaronder een vroeg 19e eeuws manuscript door de toenmalige voorzitter drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije en een psalmboek en bijbels uit de familie van de jonkheren Tjarda van Starkenborgh door de heer R.D. van Haersma Buma.

Een belangrijke aankoop was een manuscript van de heraldicus M.L. van Hangest baron d’Yvoij die bekend werd met zijn aantekeningen van wapenafbeeldingen in kerken op monumenten, rouwborden en kerkramen. In het aangekochte manuscript staan genealogieën en wapenafbeeldingen van zesendertig Utrechtse geslachten. De aankoop werd mede mogelijk gemaakt door de Ridderschappen van Utrecht en Gelderland en het Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.

Link naar het hele jaarverslag online: www.hogeraadvanadel.nl/userfiles/file/HRvA_Jaarverslag_2015.pdf.

Week van de Begraafplaats: rondleiding door AiN over ‘Adel op Oud Eik en Duinen’ op 4 juni

Adel op Oud Eik en Duinen, 2016
Van zaterdag 26 mei t/m zondag 5 juni is dit jaar de Week van de Begraafplaats en in het hele land is er in deze week extra aandacht voor de bijzondere betekenis van dit funeraire erfgoed (zie: www.weekvandebegraafplaats.nl). Ter gelegenheid hiervan organiseert de Stichting Adel in Nederland in samenwerking met begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag op zaterdag 4 juni een gratis rondleiding langs adellijke grafmonumenten met vele anekdotes. Er zijn nog enkele plekken voor deelname beschikbaar, dus reageer snel.

Deze begraafplaats kan gerust het Père-Lachaise van de Nederlandse adel genoemd worden door de vele adellijke grafmonumenten die men hier aantreft, die zich veelal kenmerken door hun soberheid, formaat, familiewapens en het gebruik van grafkelders. Heel 19e eeuws adellijk Den Haag aan het Hof, in het bestuur, leger en vloot is hier terug te vinden. Tijdens deze rondleiding ziet u niet alleen bijzondere grafmonumenten, die mooie voorbeelden zijn van adellijke representatie, maar hoort u ook de bijbehorende persoonlijke verhalen van freules, jonkheren en baronessen, zoals over een jonge graaf die in een duel stierf, een 19e eeuwse adellijke burgemeester die vanwege openbaar dronkenschap ontslagen werd en een gouvernante die met de kasteelheer huwde.

Programma
13.30-13.45 uur: ontvangst met koffie en thee
13.45-14.00 uur: korte introductie op de geschiedenis van de begraafplaats
14.00-15.15 uur: rondleiding langs adellijke grafmonumenten met anekdotes

Opgeven kan via info@adelinnederland.nl. U ontvangt een bevestiging van deelname per mail. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Link naar de webpagina van begraafplaats Oud Eik en Duinen: www.monuta.nl/vestiging/begraafplaats-oudeikenduinen/agenda/week-begraafplaats-rondleiding#.VzHvNupf05t

Overleden: jonkheer M.C. van Geen

Afb. 1. Het familiewapen Van Geen.
Afb. 1. Het familiewapen Van Geen.

Jonkheer Mathieu Constant van Geen, geboren Waardenburg 16 juni 1926, overleden Nijmegen 4 april 2016, weduwnaar van Carla Alfrieda Arda van Geen née van Hoogstraten, Ridder Johanniter Orde in Nederland.

In Memoriam
Jonkheer Mathieu Constant van Geen werd geboren op 16 juni 1926 te Waardenburg. Zijn vader, jonkheer Matthieu Lambert van Geen, was een telg uit een geslacht dat teruggaat tot in de 17e eeuw in het Belgische Gent. Voorvader Josephus Jacobus baron van Geen (1775-1846) had een glanzende carrière als militair en werd uiteindelijk generaal tit. Hij werd in 1831 in de Nederlandse adel verheven met de titel van baron bij eerstgeboorte, terwijl de overige nakomelingen het predicaat jonkheer/jonkvrouwe kregen. Zijn moeder, jonkvrouwe Constantia Jacoba van Holthe van Echten, stamde uit een Veluws geslacht van bestuurders, dat teruggaat tot in 1404. Door het huwelijk met de erfdochter uit het geslacht Van Echten werd deze naam toegevoegd. In 1816 werd een voorvader benoemd in de Ridderschap van Drenthe en sindsdien maakt de familie deel uit van de Nederlandse adel met het predicaat van jonkheer.

Afb. 2. Jonkheer Mathieu Lambert van Geen (1883-1970), foto met dank aan het gemeentearchief Putten op www.putten.nl.
Afb. 2. Jonkheer Mathieu Lambert van Geen (1883-1970), foto met dank aan het gemeentearchief Putten op www.putten.nl.

Hij was de jongste in het gezin met twee oudere zusjes en broertjes en groeide het eerste jaar op in Waardenburg, waarvan zijn vader burgemeester was, tot het gezin in 1927 na de benoeming van zijn vader tot burgemeester van Putten hierheen verhuisde. Hier werd vijf jaar later nog een zusje geboren. Het gezin woonde in Putten op huize Bijstijn. Zijn jeugdjaren werden overschaduwd door de oorlog: zijn vader werd in 1941 ontslagen door de bezettende macht en werd gevangen genomen. Na in het concentratiekamp Neuengamme te hebben gezeten, volgde een dodenmars van Hamburg naar Gardelegen. Onderweg ontsnapte hij met enkele lotgenoten en ontliep zo een vreselijke dood, want de anderen gevangenen werden in een schuur opgesloten, die daarna in brand werd gestoken.

De Amerikaanse commandant die dit bij de bevrijding hoorde, beval de verwoesting van de stad, maar burgemeester Van Geen overtuigde hem dit niet te doen: “Alleen Duitse officieren branden als vergelding steden en dorpen af en vermoorden hun tegenstanders. Zo doen Nederlandse en Amerikaanse officieren niet.” Hiermee verwees hij naar de dramatische gebeurtenissen die in Putten in oktober 1944 als vergelding hadden plaatsgevonden. In Gardelegen herinnert als dank tot op de dag van vandaag een foto met zijn naam in de kerk aan hem.

Afb. 3. Het oorlogsgraf in Putten van jonkheer Hendrik Gerard van Geen (
Afb. 3. Het oorlogsgraf in Putten van jonkheer Hendrik Gerard van Geen (1921-1945).

Bijna het hele gezin raakte bij het verzet betrokken, zijn zusjes als koeriersters en zo zat Mathieu Constant bij de verzetsgroep ‘De Stootgroep’, maar helaas werd één van zijn broers, jonkheer Hendrik Gerard van Geen, door de SD opgepakt en op 2 maart 1945 gefusilleerd. Zijn vader keerde verzwakt terug uit Duitsland en werd in zijn ambt hersteld. Vanwege zijn gezondheidstoestand werd het burgemeestersambt eerst voor hem waargenomen. In 1948 trad hij terug na 21 jaar burgemeester van Putten te zijn geweest. In de laatste gemeenteraadszitting waarin hij afscheid nam, was een groot aantal burgemeesters uit de omliggende gemeenten aanwezig om hem op deze wijze te eren. Ook de receptie na afloop werd zeer druk bezocht.

Afb. 4. Huize Bijstijn in Putten, woonhuis van het burgemeestersgezin Van Geen, foto part. coll.
Afb. 4. Huize Bijstijn in Putten, woonhuis van het burgemeestersgezin Van Geen, ansichtkaart part. coll.

Mathieu Constant werd, na zijn opleiding voltooid te hebben, werkzaam als gemachtigde van Consultants Inc. in Amsterdam. In 1955 huwde hij Carla Alfrieda Arda van Hoogstraten. Zij stamde uit een familie in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat, dat door huwelijken met Nederlandse adel verbonden was. Haar vader was dominee en haar moeder een jonkvrouwe Von Steiger. Na hun huwelijk woonden zij eerst op Huize Bijstein in Putten. Nadat hij werkzaam was geworden voor Werkspoor N.V. woonden zij in Johannesburg in Zuid-Afrika. Hier werden, nadat zij al eerder een dochter hadden gekregen, hun twee zoons geboren. Na terugkeer in Nederland gingen zij in Bilthoven wonen en werd hij werkzaam voor Werkspoor N.V. in Utrecht tot hij directeur werd bij Grintverkoopkantoor B.V. en zij naar Nijmegen verhuisden. Hier bleven zij ook na zijn pensionering wonen en het was ook in Nijmegen dat zijn echtgenote in 2000 kwam te overlijden.

Op 4 april 2016 kwam hijzelf in Nijmegen te overlijden: “Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is, geven wij U kennis van het overlijden van onze allerliefste pappie, schoonvader en grootvader Jonkheer Mathieu Constant van Geen Ridder Johanniter Orde in Nederland.” Jonkheer Van Geen werd negenentachtig jaar en wordt diep betreurd door zijn dochter, zoons, schoondochters, vijf kleinkinderen en verdere familieleden. De crematie vond in besloten kring plaats.

Annonce van het overlijden met dank aan Netty op www.nobiliana.de.

Getrouwd: Wellesley & Santo Domingo

Getrouwd
Jonkvrouwe Lady Charlotte Anne Wellesley en Alejandro Santo Domingo, Illora, Granada (Spanje), 28 mei 2016.

Haar ouders zijn Zijne Doorluchtige Hoogheid Arthur Charles Valerian Wellesley 9e prins van Waterloo, 9th Duke of Wellington en H.K.H. Antonia Brigid Elisabeth Luise Prinzessin von Preussen, die een nakomelinge is van Keizer Wilhelm II. Haar voorvader Arthur Wellesley ontving van Koning Willem I de titel Prins van Waterloo vanwege zijn aandeel in de Slag bij Waterloo.

Link naar een foto verslag: http://www.revistavanityfair.es/actualidad/galerias/todas-las-fotos-de-la-boda-del-ano-la-de-alejandro-santo-domingo-y-lady-charlotte-wellesley/10947/image/651054

Annonce met dank aan www.nobiliana.de

Week van de Begraafplaats 28 mei t/m 5 juni (1): het gerestaureerde familiegraf van Johannes graaf van den Bosch (1780-1844)

Vandaag start de Week van de Begraafplaats en in het hele land is er deze week extra aandacht voor de bijzondere betekenis van het funeraire erfgoed (zie: www.weekvandebegraafplaats.nl). Geen mooier bericht voor AiN om mee te beginnen dan het gerestaureerde familiegraf van Johannes graaf van den Bosch en zijn nakomelingen.

Afb. De familiegrafkelder Van den Bosch met links Johannes graaf van den Bosch (1780-1844) en rechts Rudolphina Wilhelmina Elizabeth gravin van den Bosch née de Sturler (1799-1873), met hun zoon jonkheer Richard Leeuwenhart van den Bosch (1815-1905), portretten door Cornelis Kruseman uit 1829 in de coll. Rijksmuseum, Amsterdam.
Afb. 1. De familiegrafkelder Van den Bosch met links Johannes graaf van den Bosch (1780-1844) en rechts Rudolphina Wilhelmina Elizabeth gravin van den Bosch née de Sturler (1799-1873), met hun zoon jonkheer Richard Leeuwenhart van den Bosch (1815-1905), portretten door Cornelis Kruseman uit 1829, coll. Rijksmuseum, Amsterdam.

Wie op de Algemene Begraafplaats in ’s-Gravenhage rondwandelt, treft daar vele adellijke namen aan. Zo rust hier de eenbenige minister van Oorlog Menno David graaf van Limburg Stirum (1807-1891), die 1832 zijn rechtervoet verloor door een bomscherf tijdens de Belgische Opstand, maar ook de bekende staatsman en grondlegger van ons Koninkrijk Gijsbert Karel graaf van Hogendorp (1762-1834) vond hier zijn laatste rustplaats.

Hier vlakbij in de buurt bevindt zich de grafkelder van de graven en jonkheren Van den Bosch, die onlangs in opdracht van de familie zorgvuldig gerestaureerd werd. De grafkelder werd in 1845 gebouwd voor Johannes graaf van den Bosch (1780-1844), de bekende gouverneur-generaal van Ned.-Indië in de jaren 1829-1834 en zijn echtgenote Rudolphina Wilhelmina Elizabeth de Sturler (1799-1873). Hij werd vanwege zijn vele verdiensten in 1835 verheven in de Nederlandse adel met de titel van baron en vier jaar later, nadat hij terugtrad als minister van Koloniën, werd hem de titel van graaf bij eerstgeboorte verleend.

Afb. 2. Op de afdekplaat het familiewapen in marmer en rondom elegante marmeren steles met namen en functies.
Afb. 2. Op de afdekplaat van de grafkelder het familiewapen in marmer en rondom marmeren steles met namen en functies, die tegen het smeedijzeren hekwerk zijn aangebracht.

De grafkelder wordt afgedekt door een 4000 kg zware afdekplaat van Belgisch hardsteen, waarop in wit Carara marmer zeer fraai het familiewapen is aangebracht. Het hekwerk in neogotische stijl verleent het graf een monumentale allure. Op de dekplaat zijn rondom het familiewapen de namen aangebracht van de alhier bijgezette familieleden en toen er geen ruimte meer was voor nieuwe namen, vond men een elegante oplossing door het aanbrengen van wit marmeren steles tegen het smeedijzeren hekwerk.

Afb. 3. Links een smeedijzeren hoekornament en rechts het grafelijk wapen Van den Bosch in marmer, dat sinds de restauratie wordt beschermd door een hardglazen plaat.
Afb. 3. Links een smeedijzeren hoekornament en rechts het grafelijk wapen Van den Bosch in marmer, dat sinds de restauratie wordt beschermd tegen weersinvloeden door een hardglazen plaat.

In totaal zijn hier tweeëntwintig familieleden uit zes generaties bijgezet. Alleen het hoofd van de familie voert de titel van graaf door eerstgeboorterecht en de overige familieleden zijn jonkheer/jonkvrouwe. In deze familiegrafkelder zijn de 1e, 3e, 5e en 6e graaf bijgezet. De 2e graaf overleed in 1854 in Buitenzorg in Ned.-Indië en werd aldaar begraven en de 4e graaf, die in 1923 overleed, vond op Nieuw Eik en Duinen in ’s-Gravenhage zijn laatste rustplaats.

Over de begrafenis van de 3e graaf, Johannes Hendrik Willem graaf van de Bosch (1840-1902) werd destijds het volgende bericht in de krant geschreven:

Uitvaart Graaf van den Bosch
“Onder buitengewoon vele blijken van deelneming uit kringen van oud-Indische hoofdambtenaren en oud-opper- en hoofdofficieren van land- en zeemacht en van het N.-I. leger werd hedenmiddag ter algemeene begraafplaats te ‘s-Gravenhage het stoffelijk hulsel van den oud-resident van Cheribon, den heer J.H.W. graaf van den Bosch, in den familiegrafkelder bijgezet. De lijkbaar was geheel bedolven onder bloemen en kransen, waarbij er waren van oud-academievrienden van den ontslapene. De luitenant ter zee jhr. Van den Bosch (tweede zoon van de overledene, die later vice-admiraal zou worden – red.) dankte voor de betoonde belangstelling.”

Bericht en foto’s mede met hartelijke dank aan de familie Van den Bosch, die zo vriendelijk was om aan dit bericht mee te willen werken.

Zaterdagtip 28 mei: huis Barnaart in Haarlem

Afb. 1. Jonkheer Willem Philip Barnaart (1781-1851) door J.F.A. Tischbein in 1801, portret part. coll, foto met dank aan www.rkd.nl.
Afb. 1. Jonkheer Willem Philip Barnaart (1781-1851) door J.F.A. Tischbein in 1801, portret part. coll, foto met dank aan www.rkd.nl.

Jonkheer Willem Philip Barnaart, heer van Bergen, Zandvoort en Vogelenzang (1781-1851) liet in de jaren 1804-1807 in Haarlem voor 397.000 gulden een indrukwekkend grachtenpaleis bouwen met een verfijnd interieur met onder meer een voor die tijd uiterst modieuze zaal in Etrurische stijl, met daarnaast een Marmerzaal en een Gouden Zaal met wandbespanningen, imitatiemarmer en schilderingen uit de klassieke oudheid. Het interieur wordt beschouwd als het best bewaarde interieur uit de Franse Tijd.

Afb. 2. Huis Barnaart in Haarlem.
Afb. 2. Huis Barnaart in Haarlem, foto met dank aan http://ifthenisnow.eu/en/node/176.

Voor dit grote project koos Barnaart de Amsterdamse stadsarchitect Abraham van der Hart, die op dat moment toonaangevend was. Ook voor zijn portret koos hij niet de eerste de beste, want hij liet zich vereeuwigen door de vermaarde Duitse portretschilder Johann Friedrich August Tischbein (1750-1812), die in die tijd zeer geliefd was in de hoogste kringen.

Vereniging Hendrick de Keyser is thans eigenaar van het pand en heeft het zorgvuldig gerestaureerd. Op zaterdag 28 mei is het huis van 11.00-16.00 uur gratis te bezichtigen. Het adres is: Nieuwe Gracht 7 in Haarlem.

Afb. 3. Zaal in Huis Barnaart, foto met dank aan www.hendrickdekeyser.nl.
Afb. 3. Zaal in Huis Barnaart, foto met dank aan www.hendrickdekeyser.nl.

Voor de restauratie van de laatste onderdelen, de bovendeurstukken, is men nog op zoek naar donateurs, zie: www.voordekunst.nl/projecten/4531-red-de-bovendeurstukken-van-barnaart.

Link naar de agenda van Vereniging Hendrick de Keyser: www.hendrickdekeyser.nl/agenda.

Link naar een korte film van NH Leeft met een rondleiding door Huis Barnaart: www.youtube.com/watch?v=QbLlMi6qRo8.

 

 

Prinselijke veiling 28 mei: deel nalatenschap Z.K.H. Prins Carel Hugo de Bourbon de Parme

Afb. V.l.n.r. kavel 34 (miniatuurpaleisjes van aardewerk), kavel 637 (verzameling textiel met monogrammen, afkomstig uit kasteel Puchheim) en kavel 545 (diverse tekenfilms op 8 mm, voornamelijk Walt Disney), foto’s met dank aan http://veilinghuiskorendijk.nl/.
Afb. V.l.n.r. kavel 34 (miniatuurpaleisjes van aardewerk), kavel 637 (verzameling textiel met monogrammen, afkomstig uit kasteel Puchheim) en kavel 545 (diverse tekenfilms op 8 mm, voornamelijk Walt Disney), foto’s met dank aan http://veilinghuiskorendijk.nl/.

Op zaterdag 28 mei wordt bij Veilinghuis Korendijk in Middelburg een deel van de nalatenschap van Prins Carel Hugo geveild. Het veilinghuis zegt hierover op zijn website: “Deze objecten werden onder meer door de Prins verzameld en gebruikt in zijn kasteel in Oostenrijk (Puchheim) en in Spanje. De kavels afkomstig uit Puchheim zijn in de catalogus aangegeven met *.”

Wie de catalogus bekijkt, komt 28 kavels tegen die met een * gemerkt zijn en die afkomstig zijn uit kasteel Puchheim. Hieronder bevindt zich veel bric-à-brac. Vijftien kavels betreffen wijn, etc., met een verwachte opbrengst van 880-1420 euro. De totale verwachte opbrengst van voornoemde 28 kavels is 1900-2820 euro. Welke kavels verder uit de nalatenschap van Prins Carel Hugo afkomstig zijn, is niet duidelijk.

Link naar de website van Veilinghuis Korendijk: http://veilinghuiskorendijk.nl/zijne-koninklijke-hoogheid-prins-carlos-hugo-de-bourbon-de-parme/

Week van de Begraafplaats: rondleiding door AiN over ‘Adel op Oud Eik en Duinen’ op 4 juni

Adel op Oud Eik en Duinen, 2016
Van zaterdag 26 mei t/m zondag 5 juni is dit jaar de Week van de Begraafplaats en in het hele land is er in deze week extra aandacht voor de bijzondere betekenis van dit funeraire erfgoed (zie: www.weekvandebegraafplaats.nl). Ter gelegenheid hiervan organiseert de Stichting Adel in Nederland in samenwerking met begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag op zaterdag 4 juni een rondleiding langs adellijke grafmonumenten met vele anekdotes.

Deze begraafplaats kan gerust het Père-Lachaise van de Nederlandse adel genoemd worden door de vele adellijke grafmonumenten die men hier aantreft, die zich veelal kenmerken door hun soberheid, formaat, familiewapens en het gebruik van grafkelders. Heel 19e eeuws adellijk Den Haag aan het Hof, in het bestuur, leger en vloot is hier terug te vinden.

Tijdens deze rondleiding ziet u niet alleen bijzondere grafmonumenten, die mooie voorbeelden zijn van adellijke representatie, maar hoort u ook de bijbehorende persoonlijke verhalen van freules, jonkheren en baronessen, zoals over een jonge graaf die in een duel stierf en een 19e eeuwse adellijke burgemeester die vanwege openbaar dronkenschap ontslagen werd.

Programma
13.30-13.45 uur: ontvangst met koffie en thee
13.45-14.00 uur: korte introductie op de geschiedenis van de begraafplaats
14.00-15.15 uur: rondleiding langs adellijke grafmonumenten met anekdotes

Opgeven kan via info@adelinnederland.nl. U ontvangt een bevestiging van deelname per mail. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Link naar de webpagina van begraafplaats Oud Eik en Duinen: www.monuta.nl/vestiging/begraafplaats-oudeikenduinen/agenda/week-begraafplaats-rondleiding#.VzHvNupf05t

Veilingnieuws: stamboom Hoeufft

Afb. Stamboom Hoeufft uit omstreeks 1700, foto met dank aan www.bubbkuyper.com.
Afb. Stamboom Hoeufft uit omstreeks 1700, foto met dank aan www.bubbkuyper.com.

Gisteren werd bij het veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem een zeer fraaie stamboom (65×75 cm) op velijn (perkament van kalfshuid) geveild uit omstreeks 1700, waarop alle alliantiewapens kleurrijk zijn geaquarelleerd. De verwachte opbrengst was 300-500 euro, maar de opbrengst werd 650 euro.

De familie Hoeufft is een oude regentenfamilie, waaruit telgen in 1815 en 1840 werden verheven in de Nederlandse adel met het predicaat van jonkheer. De familie is in 2010 in de mannelijke lijn uitgestorven, maar wordt in de vrouwelijke lijn nog door drie naamdragers vertegenwoordigd.