Tentoonstelling: Tinco Lycklama een Friese jonker in de Oriënt

Afb. 1. Rondom deze tentoonstelling zijn veel activiteiten georganiseerd.

T/m 9 september is in Beetsterzwaag in het Grietenijhuis deze tentoonstelling te zien over de Friese jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900), die in zijn tijd faam verwierf als schrijver en reiziger. Hij vestigde zich uiteindelijk in Cannes, waar hij grote feesten voor de beau monde gaf. Zijn verzameling kunstvoorwerpen en antiquiteiten, die hij tijdens zijn reizen in het Midden-Oosten verzamelde, zijn nog heden te bewonderen in het museum in Cannes en vertellen het verhaal van deze kleurrijke Friese jonkheer. Voor deze tentoonstelling is een deel nu naar Beetsterzwaag teruggekeerd, waar de verzameling ooit voor het eerst tentoongesteld werd.

Afb. 2. Jonkheer Jan Anne Lycklama à Nijeholt (1809-1891) met het Metalen Kruis vanwege zijn aandeel in de Belgische Opstand.

Het Friese geslacht Lycklama à Nijeholt ontleent zijn achternaam aan de stamvader Lyckele Ebelens, die begin 16e eeuw leefde en wiens nakomelingen zich eerst Lyckles en later Lycklama gingen noemen, wat zoon-van-Lyckle betekent. Het naamsdeel à Nijeholt werd in de vijfde generatie toegevoegd en moet gelezen worden als ‘te Nijeholt’. Nijeholt heet tegenwoordig Nijeholtpade en hier hadden de Lycklama’s veel bezit.

De familie werd in de 17e eeuw actief in de vervening en het laten graven van de Opsterlandsche Compagnonsvaart droeg in grote mate bij aan het succes hiervan. Duizenden hectaren grond werden afgegraven en werden vervolgens in vruchtbare landbouwgrond omgezet, hetgeen aanzienlijk aan het familievermogen bijdroeg. Door hun bezit en huwelijken gingen de Lycklama’s à Nijeholt tot de bestuurlijke elite van Friesland behoren en waren generaties lang grietmannen, die aan het hoofd van de plattelandsgemeenten stonden.

Afb. 3. Jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1837-1900).

In 1817 werd jonkheer Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (1766-1844) door Koning Willem I in de Nederlandse adel verheven. Hij begon zijn carrière als grietman, bekleedde in de Franse Tijd verschillende functies en werd in 1814 lid van de Grote Vergadering van Notabelen, die over de nieuwe grondwet moest stemmen. Nadien werd eerst hij lid van de Tweede Kamer en uiteindelijk van de Eerste Kamer. Daarnaast was hij lid en voorzitter van de Ridderschap van Friesland en beheerde hij zijn omvangrijke bezittingen.

Zijn kleinzoon, over wie de tentoonstelling gaat, ging in Cannes ging wonen en naar hem is de Tinco Lycklama Foundation genoemd, die deze bijzondere tentoonstelling mede tot stand heeft gebracht.

De adellijke tak van het geslacht Lycklama à Nijeholt stierf in 1917 uit, maar de niet-geadelde takken leven voort en zijn opgenomen in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat.

Link naar meer informatie over deze tentoonstelling en de activiteiten rondom: http://www.historischbeetsterzwaag.nl/tinco-tentoonstelling/.

Link naar de website van de Tinco Lycklama Foundation: https://tincolycklama.org/.