Comité van aanbeveling

Drs. R.H. Alma (Redmer), voorzitter Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis:
“De adelsgeschiedenis bestrijkt het hele spectrum van wetenschappelijkheid, net als iedere serieuze historische discipline. Onderzoekers leggen hun bevindingen vast in hooggeleerde betogen in wetenschappelijke vorm die de auteur tot aanzien strekken maar feitelijk weinig teweegbrengen, tot sensatiebeluste roddelrubrieken die hetzelfde effect hebben. Gelukkig wordt de laatste decennia veel serieus werk verricht tussen die extremen in. Een van de kenmerkende aspecten van de adelsgeschiedenis is de nauwe verbondenheid tussen de historische analyse en de levende adelscultuur, die veel aanweziger is dan velen bevroeden. Adelscultuur maakt namelijk deel uit van onze dagelijkse omgeving, niet alleen door het handelen van de dragers van die cultuur, getiteld of niet, maar ook omdat het resultaat van die handelingen in heden en verleden alomtegenwoordig is en door eenieder die daarvoor open staat waargenomen wordt, in de vorm van kastelen, adellijke grafcultuur, schilderijen, literatuur of welke uiting van adellijk handelen dan ook. Door de verwevenheid van historische en hedendaagse adelscultuur is dit laatste aspect een belangrijke bron voor ons begrip van het merkwaardige verschijnsel van adel door de eeuwen heen en daardoor niet van wetenschappelijk belang ontbloot.
Al jaren wordt de wetenschapper en geïnteresseerde leek in dit opzicht bediend door de blog Adel in Nederland, die uitgegroeid is tot een begrip dat alom achting geniet. Voor de oppervlakkige beschouwer lijkt deze blog wellicht sterke overeenkomst te hebben met societyrubrieken in diverse media, maar dat is slechts schijn. Als geen ander weet John Töpfer het smalle pad tussen nieuwsgaring en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer respectvol en consciëntieus te bewandelen. In de jaren dat hij als secretaris verbonden was aan de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis heeft hij zich laten kennen als een actief en zorgvuldig bestuurslid, dat veel heeft bijgedragen aan de activiteiten van de stichting en de bevordering van het wetenschappelijk adelsonderzoek. De jaarlijkse door hem georganiseerde excursies langs markante begraafplaatsen zijn inmiddels tot een vaste traditie van de stichting uitgegroeid. Al met al zou ik niemand kunnen noemen die geschikter zou zijn als directeur van de Stichting Adel in Nederland dan hij en vol vertrouwen en verwachting zie ik uit naar de activiteiten die deze zusterstichting zal ontplooien.”

Drs. F.C. barones van Dedem (Floor), voorzitter College van Regenten Stichting Van Dedem-Den Berg:
“Ik beveel Adel in Nederland van harte bij de lezers aan. Niet alleen omdat de toon altijd respectvol is, maar ook omdat er gebruik wordt gemaakt van openbare bronnen of toestemming voor publicatie wordt gevraagd aan degenen die onderwerp van het schrijven zijn. Adeldom is in deze tijd (gelukkig) niet meer dan een cultuurhistorische curiositeit, en verdient als zodanig alle aandacht die het krijgt. Nergens in de ons omringende landen wordt op vergelijkbare manier geschreven over mensen die van adel zijn.”

Jonkheer ing. Th.J. Versélewel de Witt Hamer (Tom), lid Ridderschap van Groningen:
“Adel in Nederland is een initiatief dat geboren is op 22 september 2012 tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Ridderschap van Groningen. Sedertdien weet Adel in Nederland haast dagelijks berichten over adel in Nederland te verzamelen en te publiceren. In een tijd waarin een instituut als adel bij velen weer volop in de belangstelling staat, voorziet Adel in Nederland in een behoefte om geïnformeerd te worden over allerlei aspecten die met adel te maken hebben. Het is met name dit laatste dat ik Adel in Nederland bij een ieder die in adel en elites geïnteresseerd is, van harte kan aanbevelen.”

Drs. I.H. Montijn (Ileen), historica en publiciste, auteur van o.a. Hoog geboren, 250 jaar adellijk leven in Nederland (Amsterdam, 2012):
“Adel in Nederland – geboren op Facebook, nu volwassen geworden als Stichting met een website – is vraagbaak, ontmoetingsplaats en nieuwsbron tegelijk. Zonder gewichtigheid, maar goed geïnformeerd; discreet, maar nuchter. En of men er nu belang aan hecht of niet, adel is een interessant verschijnsel, dat zowel binnen als buiten de groep zelf meer belangstelling geniet dan een of twee generaties geleden. Adel in Nederland vertaalt het voor moderne mensen.”