Baron Van Imhoff en de vrijgekochte tot slaafgemaakte Helena Pieters: portret bij Veilinghuis Korendijk op de online veiling, die ma. 4 april afloopt

Afb. Gouverneur-generaal Gustaaf Willem Baron van Imhoff. Gravure door P. Tanjé naar het portret door Ph. van Dijk. Foto met hartelijke dank aan Veilinghuis Korendijk in Middelburg.

Op maandag 4 april loopt er een online veiling af van kunst, antiek, zilver, schilderijen, enz. in allerlei prijsklassen bij Veilinghuis Korendijk, dat een dependance is van het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. Lees het bijzondere verhaal bij het portret van baron Van Imhoff hieronder of kijk in de online catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog#

Gustaaf Willem des H.R. Rijksvrijheer van Imhoff werd geboren op 8 augustus 1705 in het Duitse Leer als zoon van de Duitse Wilhelm Heinrich des H.R. Rijksvrijheer van Imhoff en de Nederlandse Isabella Sophia Boreel, die uit de bekende Amsterdamse regentenfamilie Boreel stamde. Zijn vader was onder meer gezant in dienst van Vorst van Oost-Friesland en in opdracht van deze vorst ondernam hij diplomatieke reizen naar Engeland, Zweden, Polen, Brandenburg en Spanje.

In 1724 trad Gustaaf Willem in dienst van de V.O.C., waarbij zijn Amsterdamse familieconnecties zeker een rol gespeeld zullen hebben, en werd onderkoopman. Twee jaar later werd hij bevorderd tot koopman en opperhoofd van het generale soldijkantoor en hierna volgden zijn promoties in korte tijd snel op: in 1729 werd hij opperkoopman, in 1730 waterfiscaal, in 1732 raad extra-ordinaris, in 1736 gouverneur van Ceylon en in 1736 raad ordinaris. In 1740 bereikte hij de top in Ned.-Indië en werd gouverneur-generaal.

Inmiddels was hij in 1727 in Batavia in het huwelijk getreden met Catharina Magdalena Huysman (1708-1744), die uit een vermogende familie van V.O.C. ambtenaren stamde. Zo was haar vader directeur-generaal en haar grootvader directeur van Bengalen. Na zeventien jaar huwelijk overleed zijn echtgenote en een jaar voor zij overleed, maakte hij op bijzondere wijze kennis met zijn toekomstige partner: de Vorstin van Boni schonk hem een tot slaafgemaakte vrouw. Zij werd door hem vrijgekocht en kreeg bij haar doop de naam Helena Pieters.

Gustaaf Willem kreeg bij Helena Pieters vier kinderen, waaronder Jan Willem (1747-1791) en Isabella Antonia (1748-1786). Bij testament verzocht hij op 25 maart 1749 wettiging van zijn kinderen bij Helena Pieters en deze werd bekrachtigd door de Staten-Generaal op 7 juni 1757. Inmiddels was Gustaaf Willem des H.R. Rijksvrijheer van Imhoff op 1 november 1750 in Batavia overleden en werd hij met vorstelijk staatsie in de Hollandsche Kerk in Batavia bijgezet. Over hem schreef men: ‘… waar zijn naam nog lang in zegening bleef als van een der beste hoofdbestuurders van onze overzeesche bezittingen.’ Helena Pieters trouwde later Jan Andries Dürkopp, die majoor in dienst van de V.O.C. was, en overleed op 3 september 1759 in Batavia.

Hun kinderen werden naar Nederland gebracht en werden hier opgevoed. Mede dankzij de erfenis van hun vader sloten zij aanzienlijke huwelijken: Jan Willem werd officier bij de cavalerie in Statendienst en huwde freule Christina Emerentiana Lewe van Aduard (1747-1808) en Isabella Antonia huwde de brigade-generaal van de garde van Stadhouder Willem V Jean Guillaume Baron Le Vaillant (1747-1775), die uit een Franse adellijke familie stamde.

Onder de nakomelingen van gouverneur-generaal Gustaaf Willem des H.R. Rijksvrijheer van Imhoff en de door hem vrijgekochte Helena Pieters treffen we in Nederland tegenwoordig alle baronnen en baronessen Van Imhoff aan, maar ook jonkheren en baron Mollerus, baronnen Van Asbeck, jonkheren Van Vierssen Trip, baronnen Sloet van Oldruitenborgh en vele anderen.

De gravure wordt getaxeerd op 50-80 euro. Veilingopbrengst: 315 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt bij Veilinghuis Korendijk? Kijk dan in de online catalogus https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog#