Jaarverslag 2015 Hoge Raad van Adel

Afb. Voorkant van het jaarverslag 2015 van de Hoge Raad van Adel.
Afb. 1. Voorkant van het jaarverslag 2015 van de Hoge Raad van Adel.

Deze week werd het jaarverslag op de website van de Hoge Raad van Adel gepubliceerd. In het afgelopen jaar is de Raad van samenstelling veranderd door de komst van de nieuwe voorzitter jonkheer mr. J.P. de Savornin Lohman en de nieuwe secretaris mr. M.R.M.M. Scheidius. Beiden participeren dit jaar in een werkgroep die de voortzetting van het Nederland’s Adelsboek in een état-présentreeks zal gaan bekijken.

Naast adviezen voor wapens voor gemeenten, emblemen voor de Krijgsmacht en gemeentevlaggen heeft de Raad zes keer advies uitgebracht op het gebied van adelszaken. De meest opvallende hierbij is ‘de zoon van een edelman die tot dat moment de achternaam van zijn moeder voerde’ en ‘die kort nadat hij de leeftijd van 18 jaar had bereikt een verzoek tot geslachtsnaamswijziging (heeft) ingediend’. Zijn verzoek was om zijn achternaam te wijzigen ‘voorafgegaan door de adellijke titel en predikaat’ van zijn vader. De formulering van titel samen met predikaat maakt het duidelijk dat het hier om een prins De Bourbon de Parme gaat met het predikaat van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Afb. 2. Het familiewapen Van Beijma thoe Kingma, foto met dank aan het Centraal Bureau voor Genealogie.
Afb. 2. Het familiewapen Van Beijma thoe Kingma, foto met dank aan het Centraal Bureau voor Genealogie.

De Raad gaf in 2015 een positief advies voor de benoeming van jonkheer C.L. van Beijma thoe Kingma tot ridder van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht.

Er waren in het afgelopen jaar verschillende schenkingen, waaronder een vroeg 19e eeuws manuscript door de toenmalige voorzitter drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije en een psalmboek en bijbels uit de familie van de jonkheren Tjarda van Starkenborgh door de heer R.D. van Haersma Buma.

Een belangrijke aankoop was een manuscript van de heraldicus M.L. van Hangest baron d’Yvoij die bekend werd met zijn aantekeningen van wapenafbeeldingen in kerken op monumenten, rouwborden en kerkramen. In het aangekochte manuscript staan genealogieën en wapenafbeeldingen van zesendertig Utrechtse geslachten. De aankoop werd mede mogelijk gemaakt door de Ridderschappen van Utrecht en Gelderland en het Fonds A.H. Martens van Sevenhoven.

Link naar het hele jaarverslag online: www.hogeraadvanadel.nl/userfiles/file/HRvA_Jaarverslag_2015.pdf.