Uitspraak in de VS merkinbreuk Orde van Malta

Afb. 1. Het wapen van de Orde van Malta.
Afb. 1. Het wapen van de Orde van Malta.

In mei van dit jaar schreef jonkheer mr. Dolph Boddaert, oud-advocaat en lid van de Raad van Advies van de Stichting Adel in Nederland al een artikel over belangrijke uitspraken m.b.t. de Orde van Malta en de Johanniter Orde (zie: www.adelinnederland.nl/belangrijke-uitspraak-orde-malta-en-johanniter-orde/).

Opnieuw is er nu een belangrijke uitspraak gedaan en hierover schreef hij het volgende artikel.


Orde van Malta merkinbreuk

De Amerikaanse procedure (vervolg)

De al negen jaar lopende procedure tussen de Soevereine en Militaire Orde van Malta en de zogenaamde “Ecumenical Order” uit Florida, die wederrechtelijk de gedeponeerde woord- en beeldmerken van de Orde van Malta gebruikte, is uiteindelijk beslist door een bekrachtigingsvonnis van het District Court van het Southern District of Florida te West Palm Beach van 9 september 2016.

Uit het vonnis blijkt, dat dit gebaseerd is op een vaststellingsovereenkomst tussen beide partijen. De “Ecumenical Order” heeft daarbij verklaard:
dat zij de door de Orde van Malta gedeponeerde woord- en beeldmerken erkent;
dat zij inbreuk heeft gemaakt op deze merken;
dat zij geen aanspraak maakt op enig recht op een soortgelijk merk;
dat de eisende partij onherstelbare schade zal lijden door voortgaande inbreuken op deze merken.

Afb. 2. Het logo van de Orde van Malta.
Afb. 2. Het logo van de Orde van Malta.

Het District Court heeft dan ook bepaald:
dat de Ecumenical Order vanaf 30 dagen na de bekrachtiging geen gebruik meer zal maken van de merken van de Orde van Malta;
dat de Ecumenical Order vanaf 30 dagen na de bekrachtiging alle documenten, brochures, medaillons, emblemen en andere stoffelijke voorwerpen zal vernietigen, voor zover deze de zichtbare merken dragen van de Orde van Malta, in het bijzonder het achtpuntige witte Maltezerkruis en de woorden: “Knights of Malta.”

Daarbij is voorts bepaald, dat elke partij haar eigen kosten draagt.

Het vonnis is niet gewezen door de rechter, die in het verleden de Orde van Malta tot tweemaal toe in het ongelijk had gesteld, maar door een collega – rechter: Daniel T.K. Hurley.

De tekst van de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst moet geheim blijven. Het laat zich evenwel raden, dat de Ecumenical Order voorzag, dat zij in het ongelijk zou worden gesteld, zodat het raadzaam was om de handdoek in de ring te gooien. Zij heeft zich aldus een veroordeling in de proceskosten bespaard, die in de Verenigde Staten zeer hoog kunnen zijn.

Uit een document van de Staat Florida van 6 september 2016 blijkt, dat de Ecumenical Order haar officiële naam intussen heeft gewijzigd in: “The Grand Priory of Florida of the Order of St. John, the Ecumenical Order Inc.”

Verder blijkt uit een verklaring van de US Patent and Trademark Office van 7 september 2016, dat de Ecumenical Order een door haar in 2008 ingediende aanvraag tot inschrijving van haar eigen beeldmerk heeft ingetrokken.

Deze uitspraak stemt uiteraard tot tevredenheid. Maar er blijft toch een aantal vragen over:

  • Wat als de Ecumenical Order zich niet volledig aan het vonnis zou houden om geen gebruik meer maken van de woord- en beeldmerken van de Orde van Malta?
  • Hoe zit het met de afbeeldingen, die niet materieel zijn, maar die digitaal worden verspreid? Op dit moment prijken de Maltezer kruisen nog welig op de website van de Ecumenical Order.
  • Welk merk of kenteken zal de Ecumenical Order in het vervolg gaan gebruiken, en waarom is dat niet meteen vastgelegd?
  • Waarom heeft de Ecumenical Order de naam “St. John” kunnen behouden en niet bijv. de naam van een andere heilige? De Orde van Malta is hiermee akkoord gegaan en zal hiertegen dus niets meer kunnen ondernemen. De diverse Alliantie-Orden in Nederland, Duitsland en Zweden voeren niet de naam “St. John” maar “Johanniter Orde”, zodat zij tegen dit gebruik ook moeilijk bezwaar zullen kunnen maken. Maar de “Most Venerable Order of St. John” in Groot-Brittannië zou dit wel kunnen doen. Deze Orde heeft een grote afdeling in de Verenigde Staten en deze voert rechtmatig de naam St. John en is niet gebonden aan de overeenkomst, die met de Orde van Malta is gesloten. Mogelijk een mooie taak voor de nieuwe Lord Prior van de Britse Orde, Sir Malcolm Ross, die op 1 september jongstleden als zodanig door koningin Elizabeth II is benoemd.

Bergen september 2016

Dolph Boddaert

United District Court of Florida, Case no 09-81008, uitspraak 09.09.2016