Derksen Veilingbedrijf 6 t/m 11 februari: het portret van Carel Hendrik Ver Huell, Graaf van Sevenaer

Afb. 1. Carel Hendrik Ver Huell, Graaf van Sevenaer (1764-1845). Foto met hartelijke dank aan Derksen Veilingbedrijf in Arnhem.

Van 6 t/m 11 februari vindt er bij Derksen Veilingbedrijf in Arnhem een grote veiling plaats van antiek, meubelen, Aziatica, speelgoed, kunst, goud, zilver, brocante, enz. Tot de aangeboden goederen behoort ook deze litho van Carel Hendrik Ver Huell, Graaf van Sevenaer. Lees het verhaal hierbij hieronder en kijk voor de online catalogus om te zien wat er verder geveild wordt op https://derksen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog.

Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845) stamde uit een van oorsprong Zutphense familie, waarvan de stamvader stadsmedicus van Zutphen was. De familie ging uiteindelijk tot de regentenklasse behoren en in de 17e eeuw werd een voorvader burgemeester van Doetinchem. De vader van Carel Hendrik, mr. Quirijn Maurits Ver Huell (1718-1788), bekleedde vele bestuurlijke functies en zijn moeder, Judith Elsabeen Anna van Rouwenoort (1739-1785), stamde uit een oud, Gelders adellijk geslacht.

Carel Hendrik koos voor een carrière bij de Nederlandse marine en begon als adelborst. Als marineofficier maakt hij in 1781 de Slag bij de Doggersbank mee. Later schreef men over hem hierover: ‘Ver-Huell schoon eerst 19 jaren oud, had het bevel over het schip en wist het, hoe gehavend het ook ware, zee te doen houden.’ Hij ontving voor zijn heldhaftig gedrag de Doggersbankmedaille 30 november 1781. Na de inval van de Fransen in 1795 nam hij ontslag. In 1803 trad hij in Franse dienst en had een glansrijke carrière. In het Koninkrijk Holland werd hij onder meer maarschalk van Holland en ordinaris ambassadeur in Parijs. Na in 1812 in dienst van het Keizerrijk Frankrijk te zijn getreden werd hij hier onder meer vice-admiraal. Bij Keizerlijk besluit van 18 januari 1811 werd hij Comte (graaf) de l’Empire en op 25 mei van datzelfde jaar werd hij Comte de l‘Empire de Sevenaer – Graaf van Sevenaer (het Nederlandse Zevenaar).

Op de Arc de Triomphe in Parijs staat zijn naam als enige Nederlandse naam vermeld.* Op 1 juni 1804 werd hij als één der eerste niet-Fransen door Napoleon benoemd tot lid met gouden adelaar van het Legioen van Eer en op 11 juni 1806 volgde de bevordering tot lid met groot-adelaar Legioen van Eer. Ook na de val van Napoleon bleef hij in Frankrijk zijn aanzien houden en in 1819 werd hij benoemd tot Pair de France, waardoor hij tot de hoogste Franse adel werd gerekend.

In 1845 overleed hij in Parijs en hij werd bijgezet op Père Lachaise in het gedeelte van de Maarschalken van het Keizerrijk, waar zijn graf nog steeds bestaat. In de krant kon men over zijn bijzetting lezen: ‘Heden had de begrafenis plaats van den Admiraal Ver-Huell, Pair van Frankrijk, en zulks naar zijn verlangen zonder eenigen burgerlijken of militairen toestel. Slechts eenige vrienden en leden van de hervormde eeredienst waren door de familie uitgenoodigd. De protestantsche predikanten die het Iijk ver[ge]zelden, hebben bij bet graf verscheidene toespraken gehouden, waarin zij de lange en roemrijke loopbaan des overledenen eene waardige hulde hebben toegebragt.’

Het portret betreft een litho op paneel, in mahoniefineer lijst en meet incl. lijst 22 x 28,5 cm. Het wordt getaxeerd op 30-50 euro. Veilingopbrengst: 100 euro.

Benieuwd naar wat er verder bij Derksen Veilingbedrijf in Arnhem geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus op https://derksen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

*Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat hierop ook de naam Dumonceau staat, maar dit betreft een Vlaamse maarschalk van Holland, die in 1820 werd verheven in de Nederlandse adel.

Afb. 2. Met obelisk: het graf van Carel Hendrik Ver Huell, Graaf van Sevenaer. Het opschrift vermeldt: ‘Concession à perpétuité no. 380 de la famille de Mr. l’Amiral comte Ver Huell Pair de France.’.